Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Kr 545/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

III SA/Kr 714/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Kr 1301/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności wraz z odsetkami z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

III SA/Kr 414/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie zasiłków celowych specjalnych

I SA/Kr 44/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie nadania decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności

I SA/Kr 51/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2004

II SAB/Kr 13/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-20

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania

II SA/Kr 1693/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odpisów skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie w przedmiocie warunków zabudowy

I SA/Kr 50/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003