Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Rz 692/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-07

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany postanowienia w sprawie z jej skargi na decyzję SKO [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

I OZ 272/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 3253/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 490/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1458/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SA/Wa 1390/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości

I OZ 91/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi z 4 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 1010/14 o przywróceniu terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi z [...] stycznia 2013 r. Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

II SA/Kr 300/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej

II SA/Rz 203/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OZ 231/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-18

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M.Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi i do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   5