Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GZ 57/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II SA/Go 471/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej kwoty zajętej wierzytelności

I SA/Gl 858/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Wr 766/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-16

Skarga B. C. na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu oraz określenia terminu naliczania odsetek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

I SA/Lu 992/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi A. B. na akt Starosty Z. w przedmiocie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I SA/Ol 121/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi pobranej w nadmiernej wysokości i wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem za 2012r. i 2013r.

III SA/Po 617/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-06

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek

I SA/Łd 78/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-03-22

Sprawa ze skargi Gminy D. na informację Wojewody Ł. w przedmiocie wniosku o dofinansowanie zadania

I SA/Ol 946/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-03-15

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu składek

III SA/Po 716/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-28

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o wstrzymanie egzekucji;