Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I GZ 111/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L. , nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Łd 78/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-25

Sprawa ze skargi Gminy D. na informację Wojewody Ł. w przedmiocie wniosku o dofinansowanie zadania

VIII SA/Wa 181/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

I GZ 108/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienia WSA w Warszawie odmawiające przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego sprzeciwu w sprawie ze skargi 'H. (...)' sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Ł. decyzję Ministra Gospodarki i Pracy nr (...) w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji celowej

III SA/Łd 1055/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-11

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w postaci odsetek za zwłokę