Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Wr 164/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Wr 84/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta P.

II SA/Wr 29/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie, że odmowa zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa jest nieuzasadniona

II SA/Wr 104/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Wr 338/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

II SA/Wr 339/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-12-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wr 492/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy J. z dnia [...] zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości położonej w obrębie J. , oznaczonej geodezyjnie jako działka nr [...]

II SA/Wr 562/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-04-28

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji Burmistrza Gminy i Miasta w Ś.Ś. zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

II SA/Wr 802/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej dodatkowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za rok 2008 za niezabudowanie w terminie nieruchomości gruntowej

II SA/Wr 31/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia, że decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym została wydana z naruszeniem prawa
1   Następne >   3