Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 723/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Sz 685/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-27

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy zakończonej wyrokiem WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 685/18

II OZ 901/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SA/Kr 1282/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej odmową stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Sz 721/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Łd 741/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pod względem ochrony gruntów rolnych

II SA/Ol 407/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-03

Wniosek w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

VIII SA/Wa 390/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II SA/Ol 479/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Kr 1167/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-24

Skarga sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Trzeba przy tym podkreślić, że że to na autorze wniosku spoczywa ciężar wykazania przesłanek zawartych w art. 61 § 3 p.p.s.a. Okoliczności wskazane we wniosku muszą mieć charakter konkretny i zindywidualizowany, pozwalający ustalić, iż wstrzymanie zas...