Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 634/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych

IV SA/Wr 90/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-20

Wniosek w przedmiocie zwrotu należności z tytułu wypłaconego z funduszu alimentacyjnego świadczenia

IV SA/Wr 759/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Wr 701/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych wydatków wniesionych zastępczo przez Gminę W. za pobyt w domu pomocy społecznej i zobowiązania do jej zwrotu

IV SA/Wr 771/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-03

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie

IV SA/Wr 678/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 508/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 114/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty świadczenia nienależnie pobranego w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 115/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-30

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia w całości kwot nienależnie pobranych świadczeń w formie zasiłku celowego

IV SA/Wr 103/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej i ustalenie opłaty za pobyt