Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SA/Wa 779/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

VI SA/Wa 853/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-13

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej

VI SA/Wa 980/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-26

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 495/07 - Wyrok NSA z 2008-04-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie utraty statusu zakładu pracy chronionej

II GZ 592/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji potwierdzającej spełnienie warunków określonych dla zakładów pracy chronionej

VI SA/Wa 2038/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 1861/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GZ 1125/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przedmiocie utraty statusu zakładu pracy chronionej