Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Lu 557/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Go 290/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo

II OZ 537/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi oku nr [...] w przedmiocie opłaty planistycznej

IV SA/Po 393/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-31

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o warunkach zabudowy

II SA/Po 680/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-23

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Łd 142/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-09

Wniosek w przedmiocie opłaty planistycznej

IV SA/Wa 1351/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-01

Skarga M. S. i K. G. na postanowienie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy wniosku M. S. i K. G. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Gl 279/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości uchyla zaskarżone postanowienie oraz orzeka, że nie podlega ono wykonaniu w całości do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Gl 620/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-06-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Z. w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Gd 153/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego
1   Następne >   +2   +5   10