Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Ke 106/12 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-06-08

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego aktu własności ziemi

II OZ 8/12 - Postanowienie NSA z 2012-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ochrony gruntów rolnych i leśnych

IV SA/Wa 1882/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 465/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 251/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do usunięcia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Ke 794/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-03-29

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 313/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-04-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia opłaty rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej

IV SA/Po 7/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o ponowne rozpatrzenie sprawy

II OZ 989/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji zatwierdzającej projekt wymiany gruntów

II SA/Lu 715/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu Rejonowego w przedmiocie uznania działek za mienie gminne
1   Następne >   2