Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VI SA/Wa 410/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-27

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

II OZ 350/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 1320/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-17

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SA/Gd 849/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-04-13

Dnia 13 kwietnia 2018 r. WSA w Gdańsku w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Dorota Jadwiszczok po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu A Spółka Akcyjna z siedzibą w K. od decyzji Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 278/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-10

Skarga w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na upomnienie w sprawie wykonywania określonych robót budowlanych

II SA/Łd 494/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-04

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary za stwierdzone nieprawidłowości w związku z budową budynku

II OZ 386/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] , nr [...] w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości w utrzymaniu budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie przewodów kominowych

II OZ 374/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-19

Zażalenie od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II SA/Rz 1349/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-04-25

Wniosek w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych
1   Następne >   2