Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 467/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 516/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-21

Wniosek w przedmiocie nakazania wykonania określonych czynności i robót budowlanych

II SA/Gl 943/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

II SA/Bk 813/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie nakazania wyłączenia z użytkowania w terminie natychmiastowym budynku i zarządzenia umieszczenia tablicy informującej o stanie zagrożenia oraz o zakazie użytkowania bud...

II SA/Kr 307/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-30

Wniosek w przedmiocie nakazu usunięcia nieprawidłowości stanu technicznego

II SA/Kr 257/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-23

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania, na skutek zażalenia H. O. od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz odrzucenia skargi

II OZ 505/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt II SA/Gl 593/17 ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Rz 479/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dopuszczenia się samowoli budowlanej

II SA/Lu 112/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-05-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy

VII SA/Wa 697/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia zażalenia
1   Następne >   2