Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Lu 607/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

III SA/Lu 588/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla zaskarżone postanowienie; 2/ zasądza od Wojewody na rzecz skarżącego kwotę [...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II OZ 237/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr [...] w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały