Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 3566/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości

I OZ 869/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem ...

I SA/Wa 895/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OZ 507/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I OZ 207/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 681/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia nieodpłatnie prawa własności nieruchomości p...

I OSK 1519/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 2/ odstępuje od zasądzenia zwrotu kosztów postępowania k...

I SA/Wa 3160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-14

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1315/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-21

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości

I OZ 222/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przywrócenia terminu do złożenia odpisów skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ...
1   Następne >   2