Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 313/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002r. w sprawie wniosku A. Ś. o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej

I SA/Gl 730/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie ulgi płatniczej

I SA/Gl 729/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

I SA/Rz 651/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za listopad 2006r.

I SA/Rz 753/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-28

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 737/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od środków transportu

I SA/Op 505/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r. oraz odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie odsetek w wyniku rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SA/Lu 680/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2001 rok oraz wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2001 rok

I SA/Op 514/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za miesiące od maja do grudnia 2005r. w wyniku rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

I SA/Rz 656/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-01-15

Wniosek w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku akcyzowym za październik 2007r.
1   Następne >   +2   5