Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 352/16 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r.

III SA/Wa 4236/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 r.

I SA/Ke 503/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. (obecnie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K.) z [...]r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Wa 1251/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-22

Wniosek w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. z [...] stycznia 2017 r., nr [...] w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności prezesa zarządu wraz ze spółką za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe od kwietnia do września 2013 r.

I FSK 1868/17 - Wyrok NSA z 2018-02-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wr 795/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r.

II FZ 40/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2007 r.

I SA/Wr 1426/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-05

Wniosek w przedmiocie odrzucenia zażalenia strony na postanowienie w przedmiocie przyznania stronie skarżącej prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowe...

I SA/Wr 796/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych za 2011 r.

II FZ 805/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze s...
1   Następne >   +2   5