Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Gl 745/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odpadów

II OSK 305/09 - Wyrok NSA z 2010-02-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia zintegrowanego dla inwestycji służącej do chowu i hodowli drobiu uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Wa...