Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 773/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów, po wznowieniu postępowania

II OZ 122/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. z [...] 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania gruntów leśnych i nieleśnych z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych

II OZ 1250/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II OZ 248/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze

II SA/Bk 7/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie wypłaty odszkodowania lub wydania działki zamiennej

II SA/Łd 385/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-29

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt

IV SA/Wa 381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-01

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SA/Wr 189/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-17

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Po 488/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji;

IV SA/Wa 381/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia