Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Wa 2730/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-13

Wniosek w przedmiocie określenia zadań z zakresu gospodarki leśnej

IV SA/Wa 1177/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-03

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia uwag do uproszczonego planu urządzenia lasu

IV SA/Wa 1271/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-07

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze

II SA/Kr 747/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-15

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi

II SA/Po 878/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-05-19

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wyłączenia gruntów rolnych z produkcji

II OZ 451/17 - Postanowienie NSA z 2017-05-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Gdańsku , Nr [...], w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego

II SA/Ol 611/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-08-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie prowadzenia uprawy leśnej i nabycia uprawnień do otrzymywania ekwiwalentu za prowadzoną uprawę leśną na skutek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi i uiszczenia wpisu sądowego

II SA/Gd 742/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-02

Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie rekultywacji gruntów

IV SA/Wa 1964/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wa 2730/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-29

Wniosek w przedmiocie określenia zadań z zakresu gospodarki leśnej
1   Następne >   3