Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 1922/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców

V SA/Wa 1845/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium RP wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności dla udzielenia zgody na pobyt tolerowany;

V SA/Wa 1468/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zobowiązanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej