Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 237/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 238/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżone postanowienie

II SA/Sz 765/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-12

Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego z a r z ą d z a pozostawić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej bez rozpoznania

II SA/Sz 345/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-25

Wniosek w przedmiocie umorzenia kwoty nienależnie pobranych świadczeń

II SA/Sz 1306/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1047/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-03-12

Wniosek w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej