Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

I OZ 81/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. , nr [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego oraz przyznania prawa do zasiłku

I OZ 80/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

I OZ 396/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego świadczenia

IV SA/Gl 324/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie stypendium za odbycie stażu w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 958/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt IV SA/Gl 958/17

I OZ 572/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt IV SA/Wr 799/17 o odmowie przywrócenia terminu do usunięcia braku formalnego skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 722/15

IV SA/Gl 324/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie stypendium za odbycie stażu w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

III SA/Łd 312/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-24

Wniosek w przedmiocie: utraty statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Ke 230/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-05-23

Wniosek w przedmiocie rozłożenia na raty zwrotu jednorazowo przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej

IV SA/Wr 799/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-27

Wniosek o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 722/15
1   Następne >   2