Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Łd 53/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-10

Wniosek w przedmiocie niepodjęcia działań przez urzędników państwowych w sprawie wypłaty świadczeń

VII SA/Wa 1793/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-22

Sprawa ze skargi T. C. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 135/07

II SA/Ol 458/10 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymagania określone przepisami o ochronie przeciwpożarowej

II SA/Rz 961/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2010-12-17

Wniosek w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

VI SAB/Wa 21/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-12

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej przyznania prawa do renty inwalidzkiej

III SA/Lu 274/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek

III SAB/Łd 1/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-10

Wniosek w przedmiocie nierozpoznania wniosku emerytalnego

VII SA/Wa 1/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zwrotu podania

VII SAB/Wa 67/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

I OZ 393/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia wyroku oddalającego skargę S.D. na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu oku Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie stopnia niepełnosprawności
1   Następne >   3