Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GZ 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej postanaw...

VI SA/Wa 614/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Wniosek H. J. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...]

VI SA/Wa 1084/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-22

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

III SA/Wr 83/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-06-20

Skarga M. S. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wymierzenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA we Wrocławiu (sygn. akt III SA/Wr 83/1

II GZ 110/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie zwrotu kosztów endoprotezy

VI SA/Wa 1085/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-22

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1958/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1455/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

Wniosek w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II GZ 487/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr [...] w przedmiocie stwierdzenia istnienia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej