Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

V SA/Wa 1436/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-17

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej o odmowie umorzenia należności z tytułu zwrotu środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej

V SA/Wa 34/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis;

V SA/Wa 2348/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych kredytowanych

V SA/Wa 513/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-24

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami do budżetu państwa oraz odmowa umorzenia kwoty przypadającej do zwrotu i rozłożenia spłaty należności na raty

V SA/Wa 1082/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wypłaty miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

V SA/Wa 1700/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Wniosek w przedmiocie uznania za niezasadne zażalenia złożonego w postępowaniu egzekucyjnym;

V SA/Wa 2123/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

Skarga M. S. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego

V SA/Wa 2208/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wstrzymania postępowania egzekucyjnego

V SA/Wa 1612/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie oddalenia skargi na czynność egzekucyjną

V SA/Wa 372/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy
1   Następne >   2