Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Lu 796/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Łd 1075/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-24

Wniosek w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych w terminie składek

I SA/Bd 832/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I GZ 111/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Zażalenie na postanowienia WSA w Lublinie odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L. , nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

I SA/Łd 78/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-04-25

Sprawa ze skargi Gminy D. na informację Wojewody Ł. w przedmiocie wniosku o dofinansowanie zadania

VIII SA/Wa 181/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia kwoty zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

I GZ 57/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

II SA/Go 471/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości nieprzekazanej kwoty zajętej wierzytelności

I SA/Gl 858/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

III SA/Wr 766/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-16

Skarga B. C. na decyzję SKO w L. w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu oraz określenia terminu naliczania odsetek wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi
1   Następne >   +2   5