Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1808/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.

V SA/Wa 1915/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-27

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

V SA/Wa 1270/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Wniosek w przedmiocie wstrzymania płatności dla gospodarstwa niskotowarowego

V SA/Wa 1645/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia kwoty nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

III SA/Gl 1651/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. w przedmiocie płatności obszarowych w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

V SA/Wa 1599/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych

II GZ 7/10 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie protestu Zarządu Województwa O. nr [...] w przedmiocie dofinansowania wniosku złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa O. na lata 2007

I SA/Rz 924/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

III SA/Po 535/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej

III SA/Wr 748/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-26

Skarga H. J., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W., w przedmiocie przyznania płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, wniosku skarżącego, z dnia [...] r., o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi,