Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 196/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o podział nieruchomości

I OZ 550/07 - Postanowienie NSA z 2007-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku W. W. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2062/05 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gmin...

I SA/Wa 835/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

III SA/Po 674/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

II SA/Op 370/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podziału nieruchomości

I OSK 1466/06 - Wyrok NSA z 2007-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SA/Po 745/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dot. zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości

II SA/Bd 278/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-07-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

SA/Rz 1885/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OSK 857/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości
1   Następne >   2