Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rozgraniczenie nieruchomości X
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

SA/Wr 73/84 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1984-03-13

Skarga Mieczysława B. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie ustalenia przebiegu granicy i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta i Gminy w N., a także

SA 612/81 - Postanowienie NSA z 1981-03-02

skargę Emilii K. na decyzję Wojewody Przemyskiego w przedmiocie zatwierdzenia przebiegu granic ustalonych w postępowaniu rozgraniczeniowym.

III ARN 16/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody (...) w przedmiocie ustalenia przebiegu granicy między działkami (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu SA/Wr 73/84~ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA OZ we Wrocławiu do ponownego rozpoznania.