Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony

III SA 775/87 - Wyrok NSA z 1987-12-04

skargę Kingi M. na decyzję Izby Skarbowej w Warszawie w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej z tytułu wykonywania rzemiosła.

III SA 282/88 - Wyrok NSA z 1988-07-19

skargę Edwarda M. na decyzję Izby Skarbowej w Suwałkach w przedmiocie wyłączenia z uprawnień do opłacania podatków obrotowego i dochodowego od przychodów ze sprzedaży ewidencjonowanej.

III SA 823/88 - Postanowienie NSA z 1988-12-20

Skarga Henryka K. na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie ustalenia wysokości karty podatkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Wr 309/87 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1987-07-07

Skarga Romana S. na decyzję Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie pozbawienia uprawnienia do opłacania podatków w formie opłaty skarbowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w O., a także

III SA 239/87 - Wyrok NSA z 1987-07-07

1. Z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła /Dz.U. 1983 nr 7 poz. 40/ wynika, iż za działalność niezgodną z uprawnieniem powodującą cofnięcie uprawnienia, uważana jest zmiana w sposób zasadniczy rodzaju wykonywanego rzemiosła.~ Wykonywanie czynności i prac towarzyszących, niezbędnych do całkowitego wykonania usługi podstawowej, jest dopuszczalne i nie zmienia w sposób zasadniczy rodzaju wykonywanego rzemiosła.~2. Niewyjaśnienie w postępowaniu p...

III ARN 44/88 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1988-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów (...) w przedmiocie wyłączenia z grupy osób korzystających z okresowego zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego z tytułu nowo uruchomionej działalności (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 579/87~ oddala rewizję nadzwyczajną.

II ARN 4/89 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1989-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie pozbawienia zwolnienia od podatków (...) i wyłączenia z ryczałtu od sprzedaży ewidencjonowanej oraz decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej (...) w przedmiocie wymiaru podatków obrotowego i dochodowego za 1984 r. na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie III SA 1400/87~ uchyla zaskarżony wyrok w części oddalającej skargę w zakre...

III ARN 52/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej (...) w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego od sprowadzonego z zagranicy samochodu na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu SA/Po 1861/92~ uchyla zaskarżony wyrok i poprzedzającą go decyzję Izby Skarbowej (...).