Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 191/08 - Wyrok NSA z 2009-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

I OSK 251/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Ministra Edukacji Narodowej oku nr [...] i decyzję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oku nr [...].

II SAB/Rz 32/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie niepodjęcia zawieszonego postępowania

I OSK 97/09 - Wyrok NSA z 2009-09-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi D. S. na orzeczenie dyscyplinarne Dyrektora Izby Celnej w Krakowie nr [...] w przedmiocie wydalenia ze służby 1/ uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie do ponownego rozpoznania; 2/ zasądza od D. S. na rzecz Dyrektora Izby Celnej w Kra...

I OSK 996/08 - Wyrok NSA z 2009-06-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

I OSK 1101/08 - Wyrok NSA z 2009-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie uchylenia rozkazu personalnego

I OSK 966/08 - Wyrok NSA z 2009-05-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Edukacji Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela