Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

I OSK 1822/11 - Wyrok NSA z 2013-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

SA/Bk 777/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-10-18

W myśl przepisu art. 2 ust. 2 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/, osobom zamieszkującym lokale będące w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Sprawiedliwości w zakresie służby więziennej dodatki mieszkaniowe nie mogły być przyznane nawet w sytuacji, gdy spełniały one przesłanki do ich przyznania wskazane w wyżej wymienionej ustawie.