Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

II SAB/Po 44/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie na nieważności uchwały

II SA/Wr 169/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Jaworze Nr XLIII/235/04 w sprawie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Jawor po dniu 1 stycznia 2005r.

II OSK 758/06 - Wyrok NSA z 2006-09-13

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Gminy Lutomiersk w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za podłączenie się do sieci wodociągowej budowanej z funduszów gminnych przy udziale czynu społecznego, a stanowiących własność gminy

II OSK 1313/06 - Wyrok NSA z 2006-11-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Końskich do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej w...

II SA/Bd 537/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-09-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy

II OSK 1470/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta L. w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II SA/Lu 168/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

II OSK 1724/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-30

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B. I. - P. na uchwałę Rady m. st. Warszawy , Nr [...] w przedmiocie nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa oraz uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

II SA/Ol 269/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jonkowo w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2/ orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
1   Następne >   +2   +5   +10   32