Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OSK 63/06 - Wyrok NSA z 2006-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa z mocy prawa przez gminę

I OSK 1734/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I SA/Wa 626/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie przekazania prawa własności nieruchomości przysługującego gminie na rzecz miasta na prawach powiatu

I SA 453/00 - Wyrok NSA z 2001-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w O. przy ul. P. 14

I OSK 904/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną

I SA 296/93 - Wyrok NSA z 1993-12-29

skargę Haliny S. i Andrzeja M. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez Gminę O. prawa własności nieruchomości.

OSK 1509/04 - Wyrok NSA z 2005-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie nabycia mienia Skarbu Państwa

I SA 1834/97 - Wyrok NSA z 1998-05-26

Skarga Zarządu Miasta Ch. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie przekazania na rzecz Gminy Miejskiej Ch. zorganizowanej części mienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w L. i na podstawie art. 22 ust. 3 i art. 29 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Wojewody (...)

I SA 1477/92 - Wyrok NSA z 1994-04-08

Skarga Prezydenta Miasta K. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie uchylenia decyzji Wojewody (...) w części stwierdzającej nabycie przez Gminę K. współwłasności nieruchomości oraz umorzenia postępowania i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.
1   Następne >   +2   5