Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania

III SA/Po 1632/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w P w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 838/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Miasta Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. , (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru op...

II FSK 891/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Krystiana R. na uchwałę Rady Miejskiej M. , (...) w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Bk 329/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

II FZ 292/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie w charakterze uczestnika w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2003 r.

I SA/Ol 168/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2006r.

I SA/Go 1207/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-01

Sprawa ze skargi E.M. na ustanowienie zastawu skarbowego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. nr [...]

I FSK 1949/07 - Wyrok NSA z 2009-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług za maj i czerwiec 2004 r.

III SA/Wa 1659/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
1   Następne >   +2   +5   +10   37