Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FW 6/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-03

Wniosek w przedmiocie zwolnienia z opłaty skarbowej od wniesionego odwołania

II FSK 838/05 - Wyrok NSA z 2006-06-07

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewódzkiego Związku Zrzeszeń Prywatnego Handlu i Usług - Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług Miasta Ł. na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. , (...) w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru op...

II FSK 891/05 - Wyrok NSA z 2006-06-20

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Krystiana R. na uchwałę Rady Miejskiej M. , (...) w przedmiocie opłaty targowej

I SA/Ol 168/06 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie badania zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości za 2006r.

II FSK 818/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym