Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 5/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim, Nr XXI/202/2012, w części dotyczącej pkt G 'oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację' załącznika 'Deklaracja o wysokości opłaty za, gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy' w zakresie stwierdzenia 'oświadczam, że są mi, znane przepisy kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą', - s...