Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 5/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Książu Wielkim, Nr XXI/202/2012, w części dotyczącej pkt G 'oświadczenie i podpis osoby składającej deklarację' załącznika 'Deklaracja o wysokości opłaty za, gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy' w zakresie stwierdzenia 'oświadczam, że są mi, znane przepisy kodeksu karno skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą', - s...

I SA/Kr 1252/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Limanowa w przedmiocie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

I SA/Kr 1251/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Limanowa w przedmiocie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso i terminu płatności dla inkasentów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.