Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Wr 478/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Ś. w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Ś. w 2013 roku

II SA/Op 335/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-09-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Lubrza w przedmiocie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II SA/Lu 1206/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Baranów w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II OSK 1495/07 - Wyrok NSA z 2007-12-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J. B., S. G. na zarządzenie Wójta Gminy w O. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie powołania organów spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowo

II SA/Kr 1444/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uznania nieruchomości za wspólnotę gruntową

II SA/Lu 909/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Siennica Różana w przedmiocie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy

II OSK 2136/13 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Sieradzu w przedmiocie odmowy cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

II OSK 1422/08 - Wyrok NSA z 2008-12-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wójta Gminy R.

II SA/Gl 104/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-05-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie wspólnoty gruntowej uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i orzeka, że nie podlega ono wykonaniu w całości.

II OW 163/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-05

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie stwierdzenia prawomocności aktu własności ziemi
1   Następne >   +2   +5   +10   25