Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SA/Gl 93/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie uchwały Rady Gminy w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w K. oraz Sądu Rejonowego w T.

II SA/Bd 1298/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-08-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nowem w przedmiocie pozostawienia zgłoszenia kandydata na ławnika bez dalszego biegu

II GSK 2332/11 - Wyrok NSA z 2013-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko asesora notarialnego

SA/Sz 2428/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-11

1. Stosunek pracy kierowników jednostek organizacyjnych powstaje i podlega rozwiązaniu na podstawie uchwały zarządu. Do kompetencji wójta w stosunku do tych osób należą pozostałe czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, stosownie do art. 4 pkt 4 ustawy o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 21 poz. 124 ze zm./.~2. Rada gminy może podejmować uchwały obowiązujące wyłącznie na terenie tej gminy. Wykonywanie zadań publicznych przekraczających możliwości jednej gminy następ...

II SA 1814/99 - Wyrok NSA z 1999-12-17

Art. 20 ust. 2 ustawy w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. nr 77 poz. ...

II SA/Bd 115/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie wyboru ławników postanowił odrzucić skargę

II SA/Go 669/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-11-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej . w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. zasądza od Rady Miejskiej na rzecz skarżącej K.G. kwotę 450 (czterysta pięćdziesiąt) złotych, tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

II SA/Bd 543/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lipnie w przedmiocie wyboru ławników na kadencję w latach 2016

II SA/Bd 118/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-27

Sprawa ze skargi R. P. na uchwałe Rady Miasta T. w przedmiocie wyboru ławników postanowił odrzucić skargę

II SA/Bd 116/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta T. w przedmiocie wyboru ławników postanowił odrzucić skargę
1   Następne >   2