Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Gl 1022/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-12

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości gminne zajęte pod drogę publiczną uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze i orzeka, że nie podlega ono wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku.

II SA/Łd 825/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-08-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w sprawie wprowadzenia zasad postępowania Urzędu Miasta Ł. w przypadku samowolnego naruszenia posiadania nieruchomości należących do miasta Ł. -

II SA/Gd 1956/01 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2001-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Ke 499/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

II SA/Po 1177/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SA/Kr 917/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości położonej w K. pryz ul. [...] zabudowanej zabytkową i nową oficyną zespołu pałacowego W.

II SA 1625/94 - Wyrok NSA z 1995-01-31

1. Gminie przysługuje w postępowaniu administracyjnym status strony tylko wówczas, gdy zakres rozstrzygnięcia obejmuje sferę jej interesu prawnego.~2. Z faktu przyznania gminie kompetencji do uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie można wyprowadzić jej uprawnień do zaskarżenia decyzji administracyjnych naruszających ustalenia tego planu.~3. Organ ustawowo powołany do współdecydowania w określonej sprawie indywidualnej nie korzysta z uprawnień strony w tej sprawie.

II SA/Łd 2226/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ł. w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę

II SA/Gd 3308/01 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2001-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie zwrotu nieruchomości

I SA 2366/00 - Postanowienie NSA z 2001-04-10

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości,
1   Następne >   +2   6