Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 797/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Ś. w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

I OSK 325/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych

I OSK 1221/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Gliwicach w przedmiocie powierzenia obowiązków kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach

I OSK 327/05 - Wyrok NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku

I OSK 392/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w L. w przedmiocie dodatku do świadczeń rodzinnych z tytułu samotnego wychowywania dzieci

IV SA/Wr 26/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-02-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 3 oraz § 4 ust. 2 uchwały Rady Gminy R. nr [...]z dnia [...]r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

I OW 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-22

Wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy tym organem a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w B. w sprawie przyznania zasiłku stałego dla Jerzego R. -

II SA/Wr 1263/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-09-14

Sprawa ze skargi Wojewody D. na uchwalę Zarządu Powiatu .K. w przedmiocie powołania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K.

II SA/Bk 476/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-06-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy finansowej w związku z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka