Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

IV SA/Gl 983/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-06-03

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy G. w przedmiocie powołania na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

I OSK 1054/14 - Wyrok NSA z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy

II SA/Ol 179/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

IV SA/Gl 181/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Żywcu w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy stwierdza nieważność § 6, § 7 pkt 4, pkt 5, pkt 6, § 8 pkt 2 i § 9 pkt 1 i pkt 4 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Żywcu nr XXV/210/2008 i określa, że Regulamin w wymienionej części nie m...

IV SA/Po 1124/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-01-23

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej

II SA/Ol 178/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-04-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania' na lata 2014

II SA/Ol 1126/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego

IV SA/Gl 173/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brenna w przedmiocie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy

II SA/Op 40/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
1   Następne >   2