Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Ol 7/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Purda w przedmiocie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

II SA/Op 637/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie lokalnego programu pomocy społecznej promującej rodziny wielodzietne

II SA/Go 878/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie sposobu organizacji pogrzebów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej I. orzeka o niezgodności z prawem § 3, § 8 i § 10 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I wyroku.

I OSK 3091/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLVII/351/14 w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłk...

III SA/Kr 136/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-06-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Michałowice w przedmiocie ustanowienia Gminnego programu osłonowego 'Pierwszy dzwonek' polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+ zamieszkujących gminę Michałowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Wr 639/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-17

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności załącznika nr 1 do uchwały nr X/134/15 Rady Miejskiej Strzelina w sprawie przyjęcia programu 'Strzelińska Rodzina Trzy Plus' wspierającego rodziny wielodzietne oraz załączników nr 1 i 2 do programu 'Strzelińska Rodzina Trzy Plus'

IV SA/Wr 669/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 2 pkt 1 i 2 zarządzenia Prezydenta Miasta Legnica nr 301/PM/2015 w sprawie przyjęcia wzoru dokumentów obowiązujących przy realizacji programu wsparcia legnickich rodzin wielodzietnych pod nazwą 'Legnica przyjazna rodzinie' oraz załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do tego zarządzenia oddal...

IV SA/Gl 167/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej zobowiązania do zwrotu należności za pobyt w domu pomocy społecznej