Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 1824/17 - Wyrok NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

II SA/Ol 398/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Dywity w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym stwierdza nieważność § 6 zaskarżonej uchwały.

II SA/Rz 775/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-10-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Radomyśl nad Sanem w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Ol 474/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej stwierdza nieważność § 3, § 4 ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, § 5 ust. 2, ust. 6, § 6 ust. 2, ust. 3, ust. 4 oraz § 7 zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 258/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Opola w przedmiocie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

IV SA/Gl 523/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Milówka w przedmiocie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu stwierdza nieważność § 1 ust.1 oraz § 2 i 3 ust. 1 zaskarżonej uchwały.