Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 1170/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi H. N. na zarządzenie Wójta Gminy Darłowo w przedmiocie zatwierdzenia postępowania konkursowego

II SA/Gl 613/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-13

Sprawa ze skargi G. G. (G.) i A. C. na zarządzenie Prezydenta Miasta S. w przedmiocie regulaminu przetargu na najem lokali mieszkalnych

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

IV SA/Gl 742/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Brenna w przedmiocie regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w sprawie trybu i sposobu powoływania, odwoływania członków zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części dotyczącej § 2, § 3 pkt 2 ustęp 2 i § 4 załącznika do uchwały.

I OSK 22/14 - Wyrok NSA z 2014-04-08

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w przedmiocie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

II SAB/Ke 22/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym zobowiązuje Radę Powiatu do rozpoznania wniosku Dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego w przedmiocie wyrażenia bądź odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną L. K. w terminie 30 dni od dnia doręczenia akt Radzi...

II SA/Po 431/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta i Gminy Wronki w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

II SA/Ke 176/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Starachowicach w przedmiocie : rozpatrzenia protestu do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 294/05 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-03-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w Bliżynie w przedmiocie : odrzucenia zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Ke 700/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-03-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100