Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w przedmiocie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

II SA/Bd 826/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta B. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta

III SA/Lu 266/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie uchylenia uchwały Zebrania Wiejskiego w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

IV SA/Gl 690/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mysłowice w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia udzielone przez przedszkola lub oddziały przedszkolne stwierdza nieważność § 2 zaskarżonej uchwały w zakresie zwrotu: ' zadeklarowaną przez rodzica ( prawnego opiekuna)'.

II SA/Kr 229/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr L/291/06 Rady Gminy Iwanowice w sprawie ustalenia opłaty za zezwolenie na włączenie się do czynnych sieci gazowych będących własnością Gminy Iwanowice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości.

III SA/Kr 1265/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Chrzanowie w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości

IV SA/Gl 759/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy M. w przedmiocie przystąpienia gminy do spółki akcyjnej stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały i określa, że nie podlega ona wykonaniu.

II SA/Wa 866/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy S. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w S. z siedzibą w C. w przedmiocie nieważności uchwały: stwierdza, że uchwała w części dotyczącej następujących postanowień statutu: § 5 ust. 3 pkt 13, § 6 ust. 4 i § 10 została podjęta z naruszeniem prawa.

III SA/Łd 1093/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-19

Sprawa ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Wójta Gminy [...] w przedmiocie powołania składu komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora gimnazjum

II SA/Go 396/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie statutu Sołectwa
1   Następne >   +2   +5   +10   100