Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

IV SA/Wr 144/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-09-11

Sprawa ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na zarządzenie Burmistrza Miasta Kamienna Góra w przedmiocie zmiany zarządzenia nr 264/08 w sprawie ustalenia wysokości bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie niezbędnym do korzystania z lokalu sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

III SA/Wr 349/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-09-05

Sprawa ze skargi Wojewody D. na zarządzenie Burmistrza Miasta K. G. w przedmiocie powołania na stanowisko p. o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w K. G. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia.

II SA/Kr 946/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-05

Sprawa ze skargi Wojewody Małopolskiego na § 3 pkt 6-8, pkt 10-18, pkt 22-25, § 4 pkt 4-5, pkt 10-11, § 5, § 6, rozdz. 6 (§ 18- §19), § 21 pkt 2 lit. b) i c) oraz § 31 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Mszana Dolna stwierdza nieważność § 3 pkt 6-8, pkt 10-18, pkt 22-25, § 4 pkt 4-5, pkt 10-11, § 5, § 6, rozdz. 6 (§ 18- §19), § 21 pkt 2 lit. b) i c) oraz § 31 ust. 1 i 2 u...

I OSK 372/15 - Wyrok NSA z 2015-05-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Iławie w przedmiocie nadania Statutu Oddziałom Żłobkowym w Przedszkolu Miejskim Integracyjnym nr 2 w Iławie

I OSK 2534/15 - Wyrok NSA z 2016-02-26

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony, dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony uchyla zaskarżony wyrok i

III SA/Kr 679/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-02-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czchowie w przedmiocie zatwierdzenia zarządzenia nr 12/2016 Burmistrza Czchowa w sprawie zapewnienia porządku, spokoju i bezpiec...

III SA/Kr 354/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Mszana Dolna w przedmiocie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 stwierdza nieważność punktu 9 Zadania trzeciego w Rozdziale II załącznika do uchwały nr XXVII/257/2016 Rady Miasta Mszana Dolna w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alko...

III SA/Kr 470/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-25

skarg Wojewody na zarządzenia Burmistrza A w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej oraz nr [...] w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w A I. stwierdza niezgodność z prawem zarządzenia Burmistrza A nr [...] w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej placówki oświatowej; II. stwierdza nieważno...

II SA/Op 351/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-09

Sprawa ze skargi Wojewody Opolskiego na zarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego w przedmiocie opłat za obiekty użyteczności publicznej gminy

II SA/Lu 508/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Burmistrz Miasta w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 1
1   Następne >   2