Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Wr 601/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-25

skargę Bronisława P. na uchwałę Rady Miasta 0. w sprawie przystąpienia do spółki.

SA/Kr 2564/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-10

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Społem' w W. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy W.

III SA 439/95 - Wyrok NSA z 1995-08-30

Skarga Rady Gminy S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) i na podstawie art. 207 par. 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego.

SA/Gd 609/92 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 1992-05-28

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców w G. na uchwałę Zarządu Miasta G. w przedmiocie wygaśnięcia użytkowania nieruchomości.

SA/Wr 228/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-27

Skarga Wojewody W-kiego na uchwałę Rady Gminy Ś.K. w przedmiocie ustalenia stawek czynszu za lokale użytkowe.

SA/Wr 238/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-17

skargę Gminy Ch. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L-kiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta i Gminy w Ch. w sprawie zmian statutu Sołectwa B.

SA/Lu 1168/95 - Postanowienie NSA oz. w Lublinie z 1995-10-30

skargę Leszka i Krystyny małżonków Cz. na niepodjęcie przez Radę Miasta N. uchwały w przedmiocie szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego.

SA/Wr 529/92 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1992-05-13

skargę Jana i Janiny małżonków F. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W-kiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 75/92 Zarządu Miejskiego w P.Z. w sprawie sprzedaży nieruchomości.

SA/Po 1078/91 - Postanowienie NSA oz. w Poznaniu z 1991-10-23

skargę przewodniczącego Zarządu Gminy w Ch. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody P-kiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Ch. w sprawie podziału nadwyżki budżetowej z 1990 r., w części dotyczącej zasilenia zakładowego funduszu mieszkaniowego.

SA/Wr 2572/95 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-30

skargę Ryszarda H. na uchwałę nr XXI/104/88 Miejskiej Rady Narodowej w W. w przedmiocie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
1   Następne >   +2   5