Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 610/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zaliczenia dróg stanowiących własność Gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

II SA/Go 897/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych miasta I. stwierdza nieważność § 5 ust. 1 zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu w części określonej w punkcie I wyroku.

III SA/Wr 604/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej J. G. w przedmiocie taryfy przewozu osób i bagażu autobusami 'A' Sp. z o.o. w J. G.

III SA/Wr 741/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-01

Sprawa ze skargi Wojewody D. na porozumienie zawarte pomiędzy Powiatem J. a Gminą S. K. w przedmiocie współdziałania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy S. K. w sezonie 2008

III SA/Wr 160/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej D. w przedmiocie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych w granicach administracyjnych D.

I OSK 1423/10 - Wyrok NSA z 2011-08-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie udrożnienia działki drogowej stanowiącej własność Gminy R.

IV SA/Gl 777/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-04

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie inne z zakresu prawa o ruchu drogowym

II SA/Go 761/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta

II SA/Sz 1079/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-12-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pyrzycach w przedmiocie pozbawienia części ulicy Podgrodzie w Pyrzycach kategorii drogi gminnej

IV SA/Gl 572/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-07

Sprawa ze skargi M. K. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie transportu drogowego i przewozów
1   Następne >   2