Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Ol 329/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-05-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Biskupiec w przedmiocie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części obejmującej § 7 ust. 6, § 16, § 20 ust. 8,...

IV SA/Po 46/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat [...]

IV SA/Wr 100/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-07-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Rudna w przedmiocie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

I OSK 359/14 - Wyrok NSA z 2014-05-14

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie wygaśnięcia stosunku pracy na stanowisku dyrektora szkoły

II SA/Ol 1229/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Nidzicy w przedmiocie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

I OSK 2908/13 - Wyrok NSA z 2014-03-05

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Grodziczno w przedmiocie regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zast...